Za prijavo škode od divjadi v LD Puščava izpolnite spodaj priložen obrazec ter ga pošljite na naslov:

LD Puščava

Rdeči breg 2d

2344 Lovrenc na Pohorju

ali po e-pošti na naslov: [email protected]

Za več informacij lahko pokličete pooblaščeno osebo za ocenjevanje škod od divjadi: Alojz Kosjek (gsm.: 041 657 778),

oziroma si preberete priloženo zloženko.

ŠKODA OD DIVJADI NA LOVNIH POVRŠINAH

  • Škodo oškodovanec prijavi pisno (istočasno lahko tudi ustno) najkasneje v treh dneh od takrat, ko jo je opazil in sicer pooblaščeni osebi upravljavca lovišča, ime katerega je le-ta dolžan objaviti za prihodnje koledarsko leto do 31.12. tekočega leta na krajevno običajen način.
  • Oškodovanec s predstavnikom upravljavca lovišča čim prej, najkasneje pa v osmih dneh, opravi ogled in se poskuša dogovoriti za višino odškodnine.
  • Če dogovor o odškodnini ni bil sklenjen, lahko oškodovanec škodo prijavi komisiji za ocenjevanje škode pri lovsko upravljavskem območju, ki jo je imenoval za dobo petih let resorni minister in ki ima sedež na upravni enoti. Komisija je posvetovalno/mediacijsko telo, ki poskuša na strokoven načinoceniti škodo in doseči dogovor med strankama.
  • Oškodovanec ali upravljavec, ki se ne strinja z odločitvijo komisije, lahko s tožbo zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo morata v vložiti najkasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala.

ŠKODA OD DIVJADI NA NELOVNIH POVRŠINAH

  • Škodo oškodovanec prijavi pisno (istočasno lahko tudi ustno) najkasneje v treh dneh od takrat, ko jo je opazil in sicer krajevno pristojnemu pooblaščencu Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo vodil nadaljnji postopek.